fbpx

Õppekorraldus

ÜLDSÄTTED

1.1 Alfakoolitus OÜ (14787185) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutus Alfakoolitus (edaspidi kool) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3 Õppetöö saab toimuda kas Alfakoolituse ruumides või mõnikord vastavalt vajadusele rendiruumides.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena terve aasta jooksul. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.

1.7 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.

1.8 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt поменять на õppingute alusdokumendis on õppekava, kus on määratletud vähemalt.

  1.8.1 Õppekava nimetus;

  1.8.2 Õppekavarühm;

  1.8.3 Õpiväljundid;

  1.8.4 Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

  1.8.5 Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

  1.8.6 Õppe sisu;

  1.8.7 Õppekeskkonna kirjeldus;

  1.8.8 Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

  1.8.9 Lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid;

  1.8.10 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus;

  1.8.11 Sihtgrupp;

  1.8.12 Viide kutsestandardile ja selle kutsetasemele või õppekavale ning neis sisalduvate kompetentsele loetelule.

1.9 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab koolipidaja.

1.10 Õppimine Alfakoolitusel on õppijakeskne. Koolitustel kombineeritakse erinevaid metoodikaid ,et tagada pidev osalejate huvi ja tundeküllus: arutelud, grupi- ja paaristööd, ülesannete lahendamine, osalejate esinemised, parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüs. Igal osalejal on võimalus kaasa mõelda ning oma arvamust väljendada. Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

2.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

3.1. Koolitusele registreerumine

  3.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.alfakoolitus.ee), e-posti teel (info@alfakoolitus.ee) või telefoni teel (55508968). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

  3.1.2 Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@alfakoolitus.ee), telefoni teel (55508968) .

3.2 Koolitusgrupi komplekteerimine

  3.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra või motivatsioonikirjade alusel (vastavalt konkreetse kursuse tingimustele).

  3.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

  3.2.3 Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel allkirjastades ühtlasi õppija ja kooli suhteid reguleeriva sellekohase lepingu.

KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD

5.1 Õppija võetakse kursusele isikliku sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Erakooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija või klienfirma esindaja koolitusleping, millele kantakse koolituse nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.

5.2 Katkestatakse õpinguid sooviavalduse põhjal, arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel.

5.3 Õppija on lõpetanud valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase vestluse või eksami.

5.4 Vestluse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Alfakoolituse tunnistuse.

5.5 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE, SELLEST VABASTAMISE JA ÕPPEMAKSU SOODUSTUSTE NING ÕPPETOETUSTE ANDMISE ALUSED JA KORD

6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel saaks arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

6.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kas enne koolituse algust või iga kuu lõpus vastavalt konkreetse koolituse tingimustele. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.5 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.6 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

KOOLITUSEST LOOBUMINE

7.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja (info@alfakoolitus.ee) või telefoni teel (5550 8968).

7.2 Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

7.3 Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

7.4 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

7.5 Juhul kui õpilane on tasunud 10% ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolist mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata.

7.6 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

KOOLITUSE KATKESTAMINE

8.1 Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, pikaajaline lähetus vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1 Õppijal on õigus:

  9.1.1 Saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist või koolituslepingu sõlmimist;

  9.1.2 Saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

  9.1.3 Nõuda õppemaksu tagastamist kooli süü pärast jäänud kursuste eest;

  9.1.4 Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

  9.1.5 Saada kursuse lõpus vestluse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.

9.2 Õppija on kohustatud:

  9.2.1 Tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

  9.2.2 Hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

  9.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

  9.2.3 Tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

  9.2.4 Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONINÕUDED

10.1 Koolitajal peab olema kõrge ja pedagoogiline haridus või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning valdama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Võimalusel on kaasatud kvalifitseeritud täiskasvanute koolitajad.

VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

11.1 Kooli ja Õppija/koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Viru maakohtus.

Olge edukas ettevõttes AlfaKoolitus OÜ

Võtke meiega ühendust

Suur tänu teate eest.

Suur tänu teate eest, administratsioon vastab 24 tunni jooksul.

AlfaKoolitus OÜ

Registrikood: 14787185
Juriidiline aadress: P. Kerese tn 24-28, Narva linn, Ida-Viru maakond, 21007

T. +372 5550 8968
T. +372 5596 5762
info@alfakoolitus.ee

alfafacebook     alfainstagram

Partnerid

Tööta ja Õpi

Uudised

©2024 AlfaKoolitus OÜ. All Rights Reserved. Tel: +372 5550 8968, +372 5596 5762 | info@alfakoolitus.ee | Powered by Alex
Alfakoolitus.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.